Syndyk - oferty sprzedaży

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 23-07-2021 - 06-08-2021

Pisemny konkurs na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Firma:

Sygnatura: VI GUp 201/19

Oferta:

GŁOSZENIESyndyk Masy Upadłości Małgorzaty Wykręt prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Cukiernia „Smakosz" Małgorzata Wykręt w Bielsku-Białej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż cena oszacowania nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. 

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 317/33 oraz powierzchni 296 m2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Bielsku-Białej przy ul. Mierniczej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr BB1B/00109458/6. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 201/19. Wartość przedmiotu konkursu została określona na łączną kwotę 27.200,00 zł netto.Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 

 1. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „KONKURS - VI GUp 201/19 - NIE OTWIERAĆ" w Biurze Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.

 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości oszacowania na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 30 8466 0002 0010 7767 2000 0001.

 3. Oferta zakupu musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

 2. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 3. Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,

 4. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji,

 5. Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje konkursowe,

 6. Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

 7. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,

 8. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

 9. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

 10. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

 11. Konkurs nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu konkursowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,

 12. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

 13. Jeżeli oferent, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

 14. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,

 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

 16. Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

 17. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

 18. Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,

 19. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

 20. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

 21. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 

 1. Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

 2. Przedstawicielem upadłego,

 3. Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b 1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Kancelarii syndyka w terminie do 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert. 

 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz stanu prawnego przedmiotu konkursu (operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz w aktach sprawy VI GUp 201/19, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję