Syndyk - oferty sprzedaży

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 09-01-2020 - 31-01-2020

Przetarg pisemny nieograniczony - nieruchomość gruntowa Bierutów, pomiędzy ulicami Kilińskiego a Namysłowską + SPROSTOWANIE

Firma: „Agro-Biznes" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Pod Grodziskiem 65 

Sygnatura: VI GUp 62/18

Oferta:

OGŁOSZENIE

 

 

Syndyk Masy Upadłości „Agro-Biznes" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Pod Grodziskiem 65 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, na podstawie art. 320 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 18 listopada 2019 r. zmienionych postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019r. sygn. akt VI GUp 62/18, składników masy upadłości.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Województwie Dolnośląskim, Powiat Oleśnicki, miejscowość Bierutów, pomiędzy ulicami Kilińskiego a Namysłowską, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji numerami: 18/2, 4/4, 1, o łącznej powierzchni 5.7204 ha. Nieruchomość ta znajduje się w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy prowadzona jest Księga wieczysta nr KW WR1E/00046595/5. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 62/18. Wartość oszacowania przedmiotu przetargu wynosi 1.198.996,00 zł netto.

 

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG - VI GUp 62/18 postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku „Agro-Biznes" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - NIE OTWIERAĆ" w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Kamińskiego 1a w terminie do dnia 31 stycznia 2020r.

2Wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny oszacowania na konto BNPPL nr 14 1600 1462 1849 1664 5000 0001.

3Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:

a.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,

d.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),

e.Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe (termin zapłaty winien być nie późniejszy niż data zawarcia umowy kupna-sprzedaży),

f.Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

g.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,

h.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

i.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

j.Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

k.Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 120 dni,

l.Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

m.Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

n.W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego,

o.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

p.Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

q.Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

r.Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,

s.Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

t.Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

u.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 

a)Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

b)Przedstawicielem upadłego,

c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

 

II.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2020r., godz. 14:00, sala nr 47.

 

III.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz w aktach sprawy VI GUp 62/18, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

 

Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu Agro-Biznes Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości „Agro-Biznes" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Pod Grodziskiem 65 informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w treści ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości upadłego z dnia 09.01.2020r. błędnie wskazano miejsce składania ofert. Właściwe miejsce składania ofert to Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała. Ewentualne oferty, które wpłyną do biura syndyka przekazane zostaną do Sądu.

 

 

 

 

 

 

Sposób składania ofert:

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz w aktach sprawy VI GUp 62/18, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała. 

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Karola Miarki 11/1 41-902 Bytom

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka Roberta Sczendziny, ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję