Syndyk - Nieruchomości

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 27-07-2022 - 11-08-2022

Sprzedaż lokalu mieszkalnego Bytom

Firma:

Sygnatura: X GUp 563/21/3

Oferta:

OGŁOSZENIE

 

 

          Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Janus ogłasza czwarty konkurs pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 50% ceny oszacowania tj. 172 700,00 zł netto, na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 29.04.2022 r. sygn. akt X GUp 563/21/3.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.Prawo własności lokalu mieszkalnego numer 7 o powierzchni użytkowej 162,91 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00057712/1. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 22. Z własnością w/w lokalu związany jest udział wynoszący 109/1000 części w nieruchomości wspólnej tj. w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu objętego księgą wieczystą nr KA1Y/00002543/5. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 563/21/3. Przedmiot sprzedaży wchodzi w skład masy upadłości Beaty Janus. Wartość przedmiotu przetargu (50% ceny oszacowani) została określona na łączną kwotę 172 700 zł netto.

 

 

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

 

1Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Pisemny konkurs ofert - X GUp 563/21/3- NIE OTWIERAĆ" w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice  w terminie do dnia 11.08.2022r.  kwietnia 2022 roku do godziny 15:00.

2Wpłacenie wadium w wysokości 34 540 zł na konto: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 24 8466 0002 0011 0578 3000 0001.

3Oferta zakupu musi zawierać:

a.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,

d.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto)

e.Sposób i termin zapłaty, 

f.Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

g.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,

h.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

i.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

j.Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

k.Konkurs nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,

l.Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

m.Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

n.W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,

o.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

p.Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

q.Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

r.Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,

s.Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

t.Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

u.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 

a)  Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

b)Przedstawicielem upadłego,

c)  Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

 

 

II.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 17.08.2022 o godzinie 12.45. 

III.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl

IV.Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres.

 

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję