Syndyk - oferty sprzedaży

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 09-09-2021 - 23-09-2021

Sprzedaż nieruchomości ART-BUD

Firma:

Sygnatura: VI GUp 43/20 lik

Oferta:

OGŁOSZENIE

 

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Art-Bud" Mirosław Sadowski w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zarzeczu  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
składników masy upadłości, po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 50% ceny oszacowania na podstawie art.322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 22 czerwca 2021 roku sygn. akt VI GUp 43/20 lik

 

Przedmiotem przetargu są następujące składniki masy upadłości:

1.- Prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8240 ha położonej w gminie Łodygowice, przy ulicy Beskidzkiej 2, w obrębie Zarzecze, stanowiące działki ewidencyjne o numerach 883, 884, 886/1, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr BB1Z/00097045/1.  Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali magazynowej o powierzchni użytkowej 1160m2 oraz budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej  1503,21m2.

Wartość przedmiotu przetargu (50% ceny oszacowania) została określona na kwotę 2.183.400,00 zł netto.

 

Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1.                   Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem„PRZETARG - VI GUp 43/20 lik "- „NIE OTWIERAĆ" w Biurze Syndyka, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.

1                    Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania netto na konto bankowe masy upadłości o numerze 05 8466 0002 0010 8139 2000 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tworogu.

2                    Oferta zakupu musi zawierać:

a.                               Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.                               Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.                               Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,

d.                              Oferowaną cenę wyrażoną w kwocie netto.

e.                               Do ceny zostanie doliczony podatek VAT, o ile będzie on należny.

f.                                Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

g.                               Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,

h.                               Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

i.                                 Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

j.                                 Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

k.                               Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,

l.                                 Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

m.                             Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

n.                               W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego,

o.                               Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

p.                               Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

q.                               Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

r.                                Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,

s.                                Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

t.                                Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

u.                               Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 

a)           Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

b)                      Przedstawicielem upadłego,

c)             Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

 

II.                Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert.

III.             Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy i szczegółowy opis składników masy upadlości) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała oraz w aktach sprawy VI GUp 43/20, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

 

 

 

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję