Syndyk - oferty sprzedaży

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 15-11-2021 - 30-11-2021

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Firma:

Sygnatura: VI GUp 206/21 of i VI GUp 480/20 of

Oferta:

OGŁOSZENIE

 

 

          Syndyk Masy Upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Justyny Dobiji (sygnatura akt VI GUp 480/20 of)  oraz Marcina Dobiji (sygnatura akt VI GUp 206/21 of), postępowania prowadzone przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziałem VI Gospodarczym, ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż cena oszacowania następujących składników masy upadłości:

 

Przedmiotem sprzedaży jest łącznie:

1.Prawo własności udziału ½ części nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1266, 319, o łącznej pow. 2763 m2, położona w Rybarzowicach, gmina Buczkowice. Działka nr 1266 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, z garażem jednostanowiskowym o powierzchni użytkowej 184,54 m2. Oraz niezabudowaną działką o numerze 319 wchodzącego do masy upadłości Justyny Dobiji,

2.Prawo własności udziału ½ części nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1266, 319, o łącznej pow. 2763 m2, położona w Rybarzowicach, gmina Buczkowice. Działka nr 1266 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, z garażem jednostanowiskowym o powierzchni użytkowej 184,54 m2. Oraz niezabudowaną działką o numerze 319 wchodzącego do masy upadłości Marcina Dobiji.

 

 

Łączna wartość przedmiotu sprzedaży tj. dwóch udziałów po ½ części prawa własności nieruchomości opisanej wyżej została określona na kwotę 377 000 zł netto.

 

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest:

 

1Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Pisemny konkurs ofert - VI GUp 206/21 of- VI GUp 480/20 of - NIE OTWIERAĆ" w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice  w terminie do 30 listopada 2021 roku, do godziny 15:00.

2Wpłacenie wadium w wysokości 37.700 zł na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 93 8466 0002 0010 8849 3000 0001.

3Oferta zakupu musi zawierać:

a.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,

d.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji,

e.Dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

f.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,

g.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

h.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

i.Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

j.Konkurs nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu, natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu konkursowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,

k.Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

l.Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

m.W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,

n.Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

o.Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

p.Z zastrzeżeniem uprawnień Sądu, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

q.Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego masy upadłości,

r.Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

s.Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

t.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 

a)  Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

b)Przedstawicielem upadłego,

c)  Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

 

 

II.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 07.12.2021 o godzinie 12.00. Otwarcie ofert jest jawne, wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć w nim udział. Syndyk zastrzega, że z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemicznego liczba osób, które mogą wziąć udział w otwarciu ofert ograniczona jest do 5.

III.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl

IV.Oględziny przedmiotu przetargu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres, na co najmniej 7 dni przed końcem okresu do składania ofert.

 

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję