Syndyk - oferty sprzedaży

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 26-08-2022 - 09-09-2022

Sprzedaż 4/10 prawa własności nieruchomości

Firma:

Sygnatura: VI GUp 387/20 of

Oferta:

 

OGŁOSZENIE

 

 

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Hanusiaka ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 40% ceny oszacowania tj. 248.280,00 zł netto, na podstawie art. 320 PU na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 29 lipca 2022r. sygn. akt VI GUp 387/20 of.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.      Prawo własności udziału 4/10 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną numer 143/5 o powierzchni 2,5401 ha, położoną w Nysie w rejonie ulic Nowowiejskiej i Dubois. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze OP1N/00069257/1.

 

2.      Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 387/20 of. Wartość przedmiotu przetargu tj. 40% wartości oszacowania nieruchomości opisanej wyżej została określona na łączną kwotę 248.280,00 zł netto.

 

 

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1                    Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG - VI GUp 387/20 of - NIE OTWIERAĆ" w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie 09.09.2022r.

2                    Wpłacenie wadium w wysokości 24.828 zł na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 58 8466 0002 0010 8458 3000 0001.

3                    Oferta zakupu musi zawierać:

a.   Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.  Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.  Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,

d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto,

e.  Dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty,

f.   Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,

g.   Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

h.   Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

i.   Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

j.  Konkurs nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem, natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu konkursowego, nie krócej niż przez okres 4 miesięcy licząc od daty wyboru oferty,

k.   Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

l.   Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

m.   W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,

n.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

o.   Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

p.     Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

q.     Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,

r.    Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

s.    Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

t.      Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 a)  Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, przedstawicielem upadłego,   małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych wyżej

 

 

II.                Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w terminie 7 dni od końca terminu do składania ofert.

 

III.             Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10 oraz w aktach sprawy VI GUp 387/20 of, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję