Syndyk - oferty sprzedaży

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 10-11-2021 - 25-11-2021

Sprzedaż 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym

Firma:

Sygnatura: VI GUp 72/21 of

Oferta:

OGŁOSZENIE

 

 

          Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Byrdy Beaty ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 50% ceny oszacowania opisanego niżej składnika masy upadłości.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.Prawo własności udziału ½ części lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 54,90 m2 objętej księgą wieczystą nr BB1B/00064134/1. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Bielsku-Białej przy ul. Grunwaldzkiej 33/5. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 72/21 of. Cena wywoławcza (50% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 60 700 zł netto.

 

 

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „KONKURS OFERT - VI GUp 72/21 of - NIE OTWIERAĆ" w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice  w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku do godziny 15:00.

2Wpłacenie wadium w wysokości 12140 zł na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku Spółdzielczym w Tworogu o nr 04 8466 0002 0010 9149 3000 0001.

3Oferta zakupu musi zawierać:

a.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,

d.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),

e.dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

f.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,

g.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

h.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

i.Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

j.Konkurs nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych opisanych w niniejszym ogłoszeniu, natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu konkursowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,

k.Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

l.Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

m.W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,

n.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

o.Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

p.Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

q.Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,

r.Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

s.Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

t.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 

a)  Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

b)Przedstawicielem upadłego,

c)  Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

 

 

II.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie 12:00. Otwarcie ofert jest jawne, wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć w nim udział. Syndyk zastrzega, że z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemicznego liczba osób, które mogą wziąć udział w otwarciu ofert ograniczona jest do 5.

III.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl

IV.Oględziny przedmiotu przetargu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres na co najmniej 7 dni przed końcem okresu do składania ofert.

 

 

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję