Syndyk - Nieruchomości

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 14-10-2020 - 28-10-2020

Syndyk Masy Upadłości JEDNOŚĆ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości

Firma: JEDNOŚĆ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żywcu

Sygnatura: VI GUp 18/13 lik.

Oferta:

 

Syndyk Masy Upadłości JEDNOŚĆ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żywcu 34-300 przy ul. Rzeźniczej 18-19 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż składników masy upadłości JEDNOŚĆ Sp. z o.o. w Żywcu, po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 300.000,00 zł dla składnika majątku opisanego w pkt 1 oraz 100.000,00 dla składnika opisanego w pkt 2, na podstawie art.322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 4 września 2020 roku sygn. akt VI GUp 18/13 lik

 

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki masy upadłości:

 

1.- Nieruchomość gruntowa zabudowana obejmująca działki ewidencyjne nr 2784/6; 2784/8 i 2784/11 o powierzchni 3503 m² znajdujące się w użytkowaniu wieczystym oraz działki ewidencyjne nr 2784/5; 2784/7; 2784/10 o powierzchni 1633 m² stanowiące prawo własności, położona w Żywcu przy ul. Rzeźniczej 18-19. Nieruchomość zabudowana jest zespołem fabrycznym. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Żywcu prowadzone są księgi wieczyste o nr KW BB1Z/00032560/4, BB1Z/00020966/3 i BB1Z/00020917/5,

 

   -  Ruchomości w postaci sprzętu komputerowego oraz samochodu osobowego

 

Wartość oszacowania przedmiotu sprzedaży została określona na kwotę 1.248.650,00 zł netto. Cena wywoławcza określona została na kwotę 300.000,00 zł.

 

 

2. - Nieruchomość gruntowa zabudowana obejmująca działki ewidencyjne nr 2642, 2634, 2635 o powierzchni 1595 m² znajdujące się w samoistnym posiadaniu „JEDNOŚĆ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej od lat 50-tych XX wieku, położona w Żywcu przy ul. Garbarskiej 4-6. Nieruchomość zabudowana jest zespołem fabrycznym.

 

Wartość oszacowania przedmiotu sprzedaży została określona na kwotę 1.030.000,00 zł netto.

 

Cena wywoławcza określona została na kwotę 100.000,00 zł.

 

 

Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 

 

1.                   Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem„KONKURS - VI GUp 18/13 lik "- „NIE OTWIERAĆ" w Biurze Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

 

1                    Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto ETNO BANK nr 25 8140 0009 0015 9391 2000 0010.

 

2                    Oferta zakupu musi zawierać:

a.                               Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

 

b.                               Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 

c.                               Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,

 

d.                              Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji,

 

e.                               Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje konkursowe,

 

f.                                Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

 

g.                               Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,

 

h.                               Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

 

i.                                 Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

 

j.                                 Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

 

k.                               Konkurs nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu konkursowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,

 

l.                                 Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

 

m.                             Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości

 

n.                               W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego,

 

o.                               Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

 

p.                               Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

 

q.                               Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

 

r.                                Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,

 

s.                                Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

 

t.                                Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

 

u.                               Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

a)           Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

 

b)                      Przedstawicielem upadłego,

 

c)             Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

II.                Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

III.             Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz stanu prawnego przedmiotu konkursu (operat szacunkowy i szczegółowy opis składników masy upadlości) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała oraz w aktach sprawy VI GUp 18/13 lik, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

 

 

 

 

 

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Biuro Syndyka ul. Karola Miarki 11/1 41-902 Bytom

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka Roberta Sczendziny, ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję