Syndyk - Przetargi publiczne

Opis
Dokumenty
Zdjęcia
Dokumenty syndyka
Aktywne: 13-09-2019 - 27-09-2019

Syndyk sprzeda składniki masy upadłości SKI - BESKIDY, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu

Firma: SKI - BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B

Sygnatura: VI GUp 1/15 lik

Oferta:

                                                          OGŁOSZENIE

 

Syndyk Masy Upadłości SKI - BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza 8 przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, składników masy upadłości SKI - BESKIDY Sp. z o.o. w Zwardoniu, na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 29 sierpnia 2019 roku sygn. akt VI GUp 1/15 lik za cenę nie niższą niż 9.000.000,00 zł netto.

 

Przedmiotem przetargu są składniki przedsiębiorstwa Upadłego w postaci:

•Nieruchomości gruntowej składająca się z kompleksu działek objętych Księgami Wieczystymi numer BB1Z/00143851/2 oraz BB1Z/00135477/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 71 581 m², na którym znajduje się stok narciarski wraz z infrastrukturą, położona w Zwardoniu na stoku góry „Rachowiec Mały" o wartości oszacowania 12.046.100,00 zł netto.

•Ruchomości według poniższego wykazu:

 

Lp.Nazwa Wartość oszacowania netto

1Ratrak Pisten Bully 300 138.000,00

2Ratrak (bez oznaczeń) 14.500,00

3Skuter Lynx Adwenture GT Rotax 600 HO E-TEC40.000,00

4Zabezpieczenia i akcesoria 53.000,00

5Toaleta przenośna 46.000,00

6Zmywarka gastronomiczna 4.000,00

7Bemar stołówkowy wodny z podstawką ze stali nierdzewnej4.200,00

8Szafka metalowa ze stali nierdzewnej 1.900,00

9Pozostałe drobne wyposażenie 11.500,00

 

 

Cena wywoławcza została określona na łączną kwotę 9.000.000,00 zł netto. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. 

 

Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

 

 

I.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG - VI GUp 1/15 lik postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku SKI - BESKIDY Sp. z o.o. w up. lik. z siedzibą w Zwardoniu - NIE OTWIERAĆ" w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Kamińskiego 1a w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do godziny 15:00.

2Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na konto 38 1020 1390 0000 6802 0471 3675 bank PKO BP S.A.

 

3Oferta zakupu musi zawierać:

a.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),

b.Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,

d.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo netto,

e.Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe,

f.Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

g.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,

h. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

i.Pisemne oświadczenie,  że oferent spełnia warunki uprawniające do nabycia przedmiotu przetargu,

j.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

k.Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,

l.Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez 4 miesiące,

m.Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

n.Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie przez syndyka z uwzględnieniem punktu r niniejszych warunków,  

o.Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości,

p.W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,

q.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.

r.Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

s.Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

t.Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego masy upadłości,

u.Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

v.Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,

w.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

 

a)Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,

b)Przedstawicielem upadłego,

c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

 

 

II.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka. Zawiadomienie o wyborze oferenta zostanie opublikowane na stronie internetowej www.syndykslask.pl.

 

III.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu  są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 501-366-336. 

 

Sposób składania ofert:

Zmiany w postępowaniu w ofercie:

Kontakt:

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu  są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 501-366-336. 

Dokumenty syndyka
Powrót Licytacja syndyka

Szybki kontakt
Musisz zaznaczyć
Zgadzam się na użycie danych
osobowych do kontaktu

Wyszukaj


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka Roberta Sczendziny, ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję